Księgowa dla spółek w Rybniku

Zapraszamy do skorzystania z usług księgowej dla spółek w Rybniku, która rozliczy rachunki i faktury, sporządzi raporty finansowe oraz zajmie się prowadzeniem pełnej lub uproszczonej księgowości. Ponadto pomoże w założeniu, przekształceniu lub zamknięciu spółki, jednocześnie udzielając porad z prawa gospodarczego oraz z zakresu finansów i rachunkowości. Z usług księgowej w naszym biurze skorzystają spółki osobowe: jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne, a także kapitałowe: akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością lub proste spółki akcyjne. Ponadto wspieramy przedsiębiorców prowadzących spółki cywilne.

 

Sprawozdania finansowe za każdy rok obrotowy

Pomagamy klientom prowadzącym spółki z o.o., którzy zobligowani są do przygotowywania sprawozdań finansowych za każdy rok obrotowy. Dokumenty te muszą zawierać przygotowany rachunek strat i zysków, bilans aktywów i pasywów, a także dodatkowe informacje ściśle związane z działalnością spółki, ale nie zawarte w poprzednich częściach. Na zlecenie przedsiębiorców zajmujemy się sporządzaniem i monitorowaniem takich sprawozdań, a następnie składaniem ich w formie elektronicznej do KRS – zgodnie z informacjami zawartymi w Ustawie o rachunkowości.

 

Kto podlega pod obowiązkowe badanie przez biegłych rewidentów?

Ci z Państwa, którzy podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłych rewidentów, są zobowiązani do wzbogacenia sprawozdania o rachunek przepływów pieniężnych i zestawień zmian w kapitale własnym. Mowa o spółkach, których przychody netto za sprzedaż towarów i produktów za rok obrotowy wyniosły co najmniej 5 milionów euro, suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła minimum 2,5 miliona euro lub średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie mniej niż 50 osób. Pod obowiązkowy monitoring podlegają spółki, które wykazały przynajmniej dwa z wymienionych pułapów.